÷JJB-Videoclips

Jiu Jitsu

Diverse

 HAKKO DENSHIN RYU JUJUTSU 
Antonio GARCIA
Doshu Sensei

HAKKO ZEME   (AVI, 669K)
HIKI NAGE
   (AVI, 737K) 

RYOTE DORI   (AVI, 843K)
UDE OSAE DORI   (AVI, 1,3M)
HENKA   (AVI, 1,4M) 
NAGE WAZA   (AVI, 1,5M) 
GOSHIN IAI   (AVI, 2,6M) 
TSUKI KOMI DORI   (AVI, 693K) 
KATATE NAGE  (AVI, 1,3M)

Johny LENSKENS Shihan

NAGE WAZA   (AVI, 810K) 


 JU JUTSU 
Vlado SCHMIDT
Sensei

KUBI SHIME DORI   (AVI, 1,3M)
TANBO DORI   (AVI, 1,4M) 
HANBO DORI  (AVI, 1,1M)

 JIGEN RYU JUJUTSU 
HARADA Shinsei,
Soke

TOMOE NAGE  (AVI, 754K)
TE NAGE  (AVI, 759K)
NAGE WAZA  (AVI, 844K)
MAE DORI  (AVI, 733K)
AIKI NAGE  (AVI, 816K) 
KATATE NAGE  (AVI, 384K) 
NAGE WAZA  (AVI, 643K) 
CHI KEN  (AVI, 960 K) 
KUBI SHIME DORI  (AVI, 432K) 


 JU JITSU 
Franz STRAUSS Shihan

RENRAKU WAZA  (AVI, 1,4M)
TSUKI KOMI DORI (AVI, 693K) 
UCHI KOMI DORI (AVI, 958K) 
RYO TE DORI (AVI, 1,3M)

Dott. G. S. BERTOLETTI  Sensei

RENZOKU WAZA   (AVI, 1,3M)

 GOJU RYU KARATE DO 
OGAWA Takeji
Shihan

IRIMI: URAKEN UCHI (AVI, 908K)


 AIKIDO 
DI.Dr.Wolfgang LINERT Sensei

UDE OSAE   (AVI, 678K) 
AIKI KEN   (AVI, 536K) 
NAGE WAZA  (AVI, 423K) 


 TENDO RYU NAGINATAJUTSU 

KATA  (AVI, 980K) 


 JIGEN RYU IAIJUTSU 
Robert REINBERGER Shihan

MAE  (AVI, 2,3M)
MAKKO  (AVI, 2,6M)

BATTO HO:
JUNTO SONO ICHI (MPG, 1,7M)
JUNTO SONO NI (MPG, 1,3M)

-Home